Trans Missia

Projekt „Trans Missia” rozpoczął szeroko rozumianą współpracę polsko – niemiecko – ukraińską. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP możliwe stało się wdrażanie współpracy transgranicznej, którą postrzegamy jako wielowymiarowy proces o szerokim oddziaływaniu społecznym dążący do wypracowania wspólnej platformy współpracy kulturalnej pomiędzy operatorami z UE a Ukrainą.

Projekt „Trans-Missia” zakłada dwa główne cele: podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób zarządzających kulturą i realizujących projekty transgraniczne oraz zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie tworzenia społecznych projektów ponad granicami. Za cel strategiczny postawiliśmy sobie ożywienie współpracy pomiędzy sąsiadującymi społecznościami zarówno w dziedzinie kulturalnej jak i społecznej oraz wyklarowanie skutecznych metod pracy pomiędzy partnerami z Polski/Niemiec a Ukrainą z jednoczesnym zachowaniem poszanowania specyfiki organizacji kultury na Ukrainie. Celem bezpośrednim dla parterów z Polski i Ukrainy jest wypracowanie strategii rozwoju organizacji na najbliższe trzy lata, korzystając z transferu wiedzy, know how oraz dobrych praktyk przekazywanych od partnera niemieckiego.

Projekt zakłada przeszkolenie 30 beneficjentów z zakresu animacji kultury, zarządzania oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną, stworzenie strategii rozwoju dla organizacji NGO z Polski i Ukrainy. Rezultatem projektu będą wyposażeni w praktycznych umiejętnościach liderzy kultury którzy wykorzystując swe nabyte umiejętność w przyszłości będą znakomitymi budowniczymi polityki pomocowej dla Wschodniej Europy. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 15 uczestników z terenu woj. lubelskiego oraz 15 z okręgu lwowskiego na Ukrainie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu animacji i manageryzmu kultury.

Celem bezpośrednim dla beneficjentów jest przejście cyklu szkoleniowego (grudzień 2010r.) mającego na celu podwyższenie kompetencji z zakresu organizacji wydarzeń społeczno kulturalnych oraz prowadzenia NGO w strukturach UE. W dalszej perspektywie przyczyni się on do osiągnięcia szerszego celu jakim jest zwiększenie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych i do zbudowania silnego społeczeństwa obywatelskiego ponad granicami.