«Μολών λαβέ» – Прийди і візьми!

У 480 році до нашої ери мільйонна армія перського царя Ксеркса вторгнулася в Древню Грецію. На вузькому гірському перешийку персів зустрів невеличкий загін з трьохсот греків, переважно спартанців, під проводом лакедемонського царя Леоніда. Ксеркс надіслав до Спарти гінця з категоричною вимогою: «Склади зброю!». Легендарний спартанський цар відповів лаконічно: «Μολών λαβέ» [молон лабе], що значило «Прийди і візьми!».

Героїзм Леоніда і спартанців підняли цілу Грецію до війни проти Ксеркса. Перси ніколи не здобули Греції. Фраза Леоніда «Прийди і візьми» дві з половиною тисячі років живе як символ опору.